UNIEKE PRODUCTEN | SNELLE LEVERING | OFFERTE OP MAAT | GOOGLE REVIEWS
7 november 2022

De veiligheidseisen in de kinderopvang

Dagelijks brengen veel ouders hun kinderen naar de kinderopvang. Zij vertrouwen op de pedagogisch medewerkers en kinderopvangorganisatie dat hun kind daar veilig is. Daarvoor moet de houder van de kinderopvang aan allerlei strenge eisen voldoen. In dit artikel lees je in het kort wat deze eisen zijn. Belangrijk om te vermelden, is dat er soms uitzonderingen gelden op de algemene eisen.

 

Veiligheid van het gebouw

Houders van kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang moeten zorgen voor passend ingerichte ruimtes waarin kinderen veilig kunnen spelen en rusten. In het Bouwbesluit 2012 staan de punten waar in de kinderopvang aan voldaan moet worden. Het gaat daarbij om kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en 24-uursopvang. De meest specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar kinderen ook slapen en voor locaties voor kinderen jonger dan 4 jaar. In noodsituaties kunnen deze kinderen zichzelf namelijk onvoldoende redden.

Nieuwbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Voor bestaande bouw en verbouwde gebouwen gelden som minder strenge eisen. Bestaande bouw kan door de gemeente gecontroleerd worden op de eisen van Bouwbesluit 2012. Voldoet het niet aan de eisen, dan kan gevraagd worden om het pand aan te passen. Blijft het niet in orde, dan kan de omgevingsvergunning ingetrokken worden. Over het algemeen gelden de volgende inrichtingseisen:

Brandveiligheid

 • Kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar met een gebruiksoppervlakte van meer dan 200 m2 of met meer dan zes kinderbedden op de eerste verdieping of hoger, moeten een brandmeldinstallatie hebben. In het laatste geval moet deze ook automatisch doorschakelen naar de brandweer. Daarnaast moeten er rookmelders, blustoestellen en zelfsluitende branddeuren aanwezig zijn.
 • Kinderopvang kleiner dan 200 m2 of met minder dan zes kinderbedjes moeten rookmelders, blustoestellen en zelfsluitende branddeuren hebben.
 • Een slaapruimte moet een aparte ruimte zijn die enige tijd wordt beschermd tegen brand, een zogeheten beschermd subbrandcompartiment.
 • Meubelen, vloerbedekking, gordijnen, versiering en speeltoestellen moeten brandveilig zijn. Knutselwerkjes die bijvoorbeeld aan muren worden gehangen, worden daarin niet meegerekend. Zolang dit geen enorme aantallen zijn, wordt dat gezien als een ‘ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar’.

Ventilatie

 • Er moet een ventilatievoorziening zijn
 • Er moet een ‘spuivoorziening’ aanwezig zijn. Daarmee kan de lucht in een ruimte binnen een korte tijd ververst worden, bijvoorbeeld om een gedweilde vloer sneller te laten drogen en de geur van een vieze luier af te voeren. Met name in de slaapruimtes is dit belangrijk.

Geluid

 • Geluidsisolatie moet omgevingsgeluid verminderen, zoals lawaai van het verkeer, vliegtuigen of fabrieken.
 • Installaties, bijvoorbeeld voor warmteopwekking en luchtverversing, moeten fluisterstil zijn. Dat betekent dat ze een geluidsniveau van maximaal 35 dB mogen hebben. Dit geldt alleen voor nieuwbouw.

Andere eisen

 • Om te voorkomen dat kinderen vallen, moet er bij een hoogteverschil van meer dan 1 meter tussen vloeren een hek of borstwering (ook wel vloerafscheiding) worden geplaatst. Deze moeten openingen hebben van maximaal 10 cm in de onderste 70 cm. Daarboven moet de opening maximaal 20 cm zijn. Voor kinderen jonger dan vier jaar geldt dat de opening over de volle hoogte maximaal 10 cm mag zijn. Dit voorkomt dat kinderen met hun hoofd ertussen vast kunnen zitten. Het hek mag daarnaast tussen de hoogte van 20 en 70 cm geen opstapmogelijkheid hebben. Hierbij zijn de regels voor nieuwbouw strenger dan voor bestaande of verbouw.
 • Voor voldoende daglicht moet elke ruimte in een kinderopvang een raam hebben, behalve de slaapruimte.
 • Een verblijfsruimte binnen een kinderopvang moet minimaal 5 m2 groot zijn.
 • Een nieuwe kinderopvang moet minstens 2 toiletten hebben.

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid kinderopvang

Elke kinderopvangorganisatie moet een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Hiermee worden kinderen beschermd voor grote risico’s en leren kinderen omgaan met kleine risico’s. Een voorbeeld is dat moet worden voorkomen dat kinderen met vingers tussen de deur komen of elektriciteit aanraken. Een organisatie bepaalt zelf, in overleg met pedagogisch medewerkers en de oudercommissie, welke risico’s in dit beleid moeten worden meegenomen. Denk aan vingers tussen de deur, je verbranden aan de verwarming, open ramen, scherpe hoeken en spiegels. De oudercommissie heeft het adviesrecht hierover en de GGD is de toezichthouder.

Tijdens de openingstijden moet op elke locatie minimaal één volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn. Dit hoeft geen pedagogisch medewerker te zijn en het certificaat mag behaald zijn tijdens een BHV-cursus. Wanneer de dagopvang en de buitenschoolse opvang op één locatie plaatsvinden, moeten er minimaal twee volwassenen met een certificaat aanwezig zijn. Daarnaast moet er een achterwachtregeling gelden wanneer er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is tijdens openingsuren. Dat betekent dat er in geval van nood een volwassene, de achterwacht, binnen 15 minuten in de kinderopvang aanwezig kan zijn.

Om het veiligheids- en gezondheidsbeleid uit te kunnen voeren, moeten de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en deze kunnen uitvoeren. Het beleid moet daarnaast continu actueel gehouden worden. Na een verbouwen moet deze bijvoorbeeld worden gewijzigd.

Voor het inventariseren van de risico’s die in het beleid worden opgenomen, mag gebruikt worden gemaakt van een ‘risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’, zolang deze voldoet aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die in 2018 is ingegaan. Daarnaast moet elke kinderopvangondernemer een risico-inventarisatie en risico-evaluatie (RI&E) hebben, gericht op de arbeidsomstandigheden voor werknemers.

 

Veilige en gezonde omgeving in de kinderopvang

Voor een goede kwaliteit van de kinderopvang moet deze, naast het Bouwbesluit 2012 en het verplichte veiligheids- en gezondheidsbeleid, ook voldoen aan andere wettelijke die betrekking hebben op een veilige en gezonde omgeving. Een kinderopvang moet 3,5 m2 binnenspeelruimte per aanwezig kind hebben. De ruimte die wordt meegerekend moet voldoen aan de wettelijke eisen van binnenspeelruimte. Daarnaast moet de inrichting hiervan afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen die er verblijven en het aantal kinderen. Ook moeten de binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen schoon en veilig zijn voor kinderen.

Om hun veiligheid te kunnen garanderen, geldt er een maximaal aantal kinderen waarover een pedagogisch medewerker verantwoordelijk kan zijn: de Beroepskracht-kindratio (BKR). Zo mag één pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor 3 baby’s, 8 kinderen van 2 tot 4 jaar of 12 kinderen van 7 jaar en ouder. Hier mag maximaal 3 uur per dag van afgeweken worden, bijvoorbeeld tijdens een activiteit in groepjes of tijdens pauzes van medewerkers. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan en ouders moeten hierover geïnformeerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat er minimaal één vast, vertrouwd gezicht op een groep werkt.

In een veilige en gezonde kinderopvang wordt er voldoende gezonde voeding en wordt er voldoende bewogen. Tot slot stelt de organisatie regels en afspraken op over hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s.

 

Vragen?

We hopen dat deze tips helpen om scholen en kinderdagverblijven veiliger te maken voor uw kinderen!

Arte Viva biedt kinderveiligheidsoplossingen voor kinderdagverblijven en scholen, zoals vingerbeschermers voor de deur, hoekbescherming, radiatorombouw en raambeveiliging. Ontdek ons assortiment en neem gerust contact met ons op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste oplossing!

 

Bronnen:

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/ 

https://ondernemersplein.kvk.nl/inrichtingseisen-voor-een-kinderdagverblijf/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/kwaliteitseisen-kinderopvang-en-peuterspeelzalen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/veiligheid-kinderopvang-verbeteren